ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО НА МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ
“ВЪРХОВНИЯТ УЧИТЕЛ ЧИНГ ХАЙ”

174 KB

Никоя част от публикации или материали на Върховния Учител Чинг Хай, пратени по Интернет сайтовете на Международна асоциация “Върховният Учител Чинг Хай”, не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма и под никакъв предлог - електронно или механично, без предварително писмено разрешение от Центъра на Асоциацията.

Разрешение се дава само ако целта е споделяне Учението на Учителя за Истината, а не за лични цели или стремеж към печалба.

За да се получи разрешение, моля попълнете формуляра по-долу според приложения образец (за предпочитане в PDF–формат, с резолюция 70-100 dpi) и го изпратете на:

Email: lovenews@Godsdirectcontact.org
Факс: 1-801-7409196 (U.S.A.)

Адрес:

The Supreme Master Ching Hai International Association
P.O. Box 9, Hsihu, Miaoli 36899, Formosa (Taiwan), R.O.C.

или:

The Supreme Master Ching Hai International Association
P.O. Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

 

ВОДЕЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

1. Изложените във вестници, книги, списания или в други публикации материали на Върховиня Учител Чинг Хай, трябва да са отпечатани в тяхната цялост. Откъсите от различни източници може да не си подхождат, материалите може да не са извлечени в първоначалния им замисъл; трябва да има съпътстващи препратки към оригиналния текст, прикрепени към всяка възпроизведена статия.

2. В цветните листовки или други материали, спомагащи за разпространение Учението на Върховния Учител Чинг Хай, най-добре е да се цитират текстове от малката книжка на Учителя, от списанията “News magazines” или от други официални публикации на Асоциацията.

3. Относно снимките на Върховния Учител Чинг Хай - може да се използват само онези, разкрити от Асоциацията, или отпечатани върху корицата и цветните страници на публикации на Учителя. Снимката върху корицата на малката книжка на вашия местен език е за предпочитане и горещо се препоръчва за употреба.

4. SM logo на Върхония Учител Чинг Хай не може да бъде променяно по никакъв начин без разрешение от Главния център на Асоциацията. Това включва цветно увеличение, промяна на графики, изображения, триизмерни ефекти, ротации, анимации и всякакви други техники на графичното изкуство.

5. Всички екземпляри и формати задължително трябва да носят следното потвърждение: “Copyright © The Supreme Master Ching Hai International Association. Всички права запазени”.

* Малките книжки могат да бъдат разпечатани от някой от следващите URL. Ако имате нужда от файлове на образите с по-висока резолюция, моля обърнете се към главния център.

http://www.Godsdirectcontact.org/sample/ (U.S.A.)
http://www.Direkter-Kontakt-mit-Gott.org/booklet/ (Austria)
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/publication/sample/sample.htm (Formosa)

 

ОБРАЗЕЦ - Application Form


ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ - Contact Information

Име на вашата
компания/организация:
Your company/ organization name:

 

Име на човек за връзка:
Name of person to be contacted:

 

Адрес:
Address:

 

Телефон:
Phone:

 

Факс:
Fax:

 

Email:
Email:

 

Вашият Център за медитация:
Your meditation Center:

 

Човекът за връзка във вашия Център за медитация:
Contact Person of your meditation Center:

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ - Publication Information

Цел на публикуването:
Purpose of use:

 

Брой на бъдещите екземпляри:
The number of copies to be made:

 

Място (град/страна):
Place of use (city/country):

 

Предполагаема дата на публикуването:
Expected date of publication:

 

Пълен списък на препратките към цитираните материали:
Complete reference of all material cited:

(прикачете отделен лист, ако мястото тук е недостатъчно за броя на цитатите)
(attach a list if the citations are many)

 

Източник на файловете с образи:
Source of image files:

 

Ако имате нужда от по-висока резолюция на файловете за образи от нашия Главен център, моля определете резолюцията и размера на исканите образи:
If you need higher resolution image files from our headquarters, please specify the resolution and size of the images required:

 

Специални условия:
(Моля впишете всички специални условия относно вашите изисквания)
Special conditions:

(Please include any special conditions regarding your request)

 

Моля изпратете малък модел (за това, как ще изглежда).
Ако размерът на файла е прекалено голям,
за да бъде изпратен по email, моля информирайте ни.
Please attach a sample layout. If the file size will be too big to be sent by email, please inform us.

 

Подпис - Signature: ___________________________ Дата - Date: _________________________

Copyright © The Supreme Master Ching Hai International Association. Всички права запазени